MConnect – soluția ce va diminua povara administrativă asupra mediului de afaceri și a cetățenilor

1934918_104062089607763_2947106_n

Necesitate și context

Societatea modernă este într-o continuă dezvoltare. Dacă în secolul XX motoarele cu abur, curentul electric, petrolul sau televiziunea erau considerate ca impulsuri de dezvoltare, în prezent internetul, și anume accesul imediat la informație calitativă este catalizatorul acestei dezvoltări.

Datorită accesului la informații și partajarea cunoștințelor în mediul online, orice persoană le poate studia și aplica în practică pentru a-și dezvolta o afacere sau a realiza un proiect personal. În același timp, creșterea exponențială a volumului de date și informații oferă posibilități infinite companiilor care manifestă dorința de a veni cu inovații și de a re-inventa modelele lor de business.

Datele reconfigurează societatea, motivează comunitățile să dezvolte noi modele de interacțiune și business, iar administrația publică, ca parte inerentă a societății, nu poate să rămână în urmă. În prezent schimburile de date în sectorul public se realizează preponderent într-o formă haotică, neordonată, fiind create în baza unor relații instituite în mod ad-hoc, fără a avea o înțelegere clară a resposabilităților instituțiilor implicate în schimbul de date.

Dacă autoritățile administrației publice nu vor face schimb de date, acestea ar putea deveni o frână în calea dezvoltării și ar pierde tot mai mult din credibilitate și legitimitate din partea populației.

Din momentul creării Centrului de Guvernare Electronică și promovării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării [1], experții Centrului au înțeles această problemă, au studiat soluțiile puse în practică de alte state (Singapore, Belgia, Estonia, USA și UE, prin Cadrul European de Interoperabilitate (EIF), etc). Astfel, au dezvoltat Programul privind Cadrul de Interoperabilitate, la elaborarea căruia au fost luate în considerare cele mai bune practici şi recomandări în domeniu [2].

Probabil puțini dintre cei care citesc acest articol cunosc ce înseamnă termenul de interoperabilitate. Dacă ar fi să oferim o definiție simplă, am spune că interoperabilitatea reprezintă capacitatea sistemelor informaționale și a organizaţiilor de a conlucra, de a face schimb și a reutiliza date. Platforma de interoperabilitate este soluția tehnică ce facilitează schimbul de date. Pentru ca această platformă să funcționeze trebuie să ținem cont de mai multe aspecte cum ar fi cadrul normativ, instituțional, aspectele financiare, chiar și de mentalitate și percepție a sistemelor informaționale în sectorul public. Astfel, cu implicarea unor experți internaționali, în martie 2015 a fost lansată platforma guvernamentală de interoperabilitate MConnect.

MConnect – o soluție digitală care eficientizează interacțiunea dintre instituțiile publice 
Cadrul de Interoperabilitate și noul proiect de lege privind schimbul de date și interoperabilitate au fost elaborate în aliniere cu Cadrul European de Interoperabilitate (EIF) și răspund recomandărilor acestuia. Cei, care au pierdut ore în șir alergând de la o instituție la alta pentru obținerea unor documente, vor simți la modul practic cum soluțiile digitale, precum MConnect le vor ușura viața și simplifica interacțiunea cu autoritățile. Or, prin platforma de schimb de date și interoperabilitate MConnect, autoritățile publice vor putea face schimb de date în timp real, fără a le solicita de la cetățeni și business în forma de certificate, rapoarte, extrase, etc. Pentru ca aceste lucruri să se producă este necesar ca autoritățile publice să-și conecteze sistemele informaționale și bazele de date la MConnect.

Pentru a evalua în ce măsură cetățeni înțeleg necesitatea și utilitatea MConnect, dar și gradul de deschidere față de platformă a autorităților publice, Centrul de Guvernare Electronică a realizat o serie de cercetări și sondaje. Acestea au demonstrat că reutilizarea datelor din sistemele informaționale ale autorităților publice sporește accesibilitatea, eficiența și calitatea serviciilor publice, totodată diminuând vizibil povara administrativă asupra mediului de afaceri și a cetățenilor.

Datele Raportului de cercetare, realizat în martie 2017, de CISM „CBS-AXA”, arată că 81,1% din intervievați consideră că, prin implementarea pe larg a schimbului de date între autoritățile publice, va crește, în primul rând, confortul pentru cetățean, care nu va mai fi nevoit să se adreseze la un număr mare de instituții publice și să suporte costuri, pentru a aduna actele necesare.

 Modelul de schimb de date implementat în Republica Moldova

images

La nivel tehnic există mai multe modalități tehnice de schimb de date, însă, pentru a obține avantaje maxime, noi ne-am axat pe schimbul de date în timp real, astfel încât decizia luată de persoana care accesează datele să fie bazată pe situația reală în momentul luării deciziei.

Pentru a realiza cât mai multe conexiuni și a menține aceste conexiuni pe termen lung, a fost luată decizia ca acestea să se bazeze pe standarde deschise implementate de către majoritatea platformelor tehnologice. Platforma MConnect nu introduce standarde specifice naționale pentru schimbul de date la nivel tehnic.

Modelul realizat de MConnect a fost creat în baza unei analize a bunelor practici ale altor țări, în special a Estoniei și Belgiei. Modelul R. Moldova este unul centralizat și a fost ales reieșind din considerente de ordin geografic, economic și tehnic.

Modelul centralizat de schimb de date înseamnă implementarea unei magistrale naționale de date, care este un hub prin care sunt transportate în timp real datele participanților la schimburile de date. Modelul de schimb de date centralizat are o serie de avantaje, dintre care:

– Este suficientă o singură conexiune și un singur acord al furnizorului de date, astfel încât de datele deținute de acesta să beneficieze toți consumatorii de date, care au temeiul legal de prelucrare a acestora.

– Având în vedere mecanismul de adaptare a datelor la nivel tehnic, furnizorul de date realizează și menține un singur set de servicii generice și nu trebuie să le modifice pentru fiecare consumator în parte. Consumatorul de date, la rândul său, printr-o singură solicitare poate obține date de la mai mulți furnizori, limitate conform atribuțiilor sale legale.

– Platforma centrală utilizează standarde deschise la nivel de mesaje, descrieri ale serviciilor și metadate, astfel izolând diferențele tehnice și semantice dintre participanții la schimburile de date.

– Schimburile de date au loc în formă criptată și într-o rețea protejată, securitatea realizării acestora fiind verificabilă și reutilizabilă ca implementare.

– Schimburile de date sunt jurnizalite și monitorizate într-un mod unificat, ceea ce reduce semnificativ costurile și permite analize complexe, inclusiv prevenind potențiale abuzuri în procesul de schimb de date. Totodată, securitatea transferurilor nu va adminte compromiterea, interceptarea sau modificarea schimburilor de date.

Printre putinele dezavantajele unui asemenea model, putem enumera doar faptul că la viteza schimbului de date se adaugă o latență minimă care se datorează transferului de datelor prin hub, iar acest dezavantaj este neglijabil, în raport cu avantajele majore obținute. Mai mult ca atât, disponibilitatea înaltă oferită de platforma guvernamentală MCloud și arhitectura redundantă realizată de MConnect la nivel central sunt argumente ce simplifică procesele de asigurare a schimbul de date continuu.

Unde suntem?

Din punct de vedere tehnic, platforma de schimb de date MConnect este deplin funcțională încă din martie 2015. Statistic vorbind, la acest moment au fost peste 30 de instituții publice implicate și mai mult de 70 proiecte de schimb de date realizate. Numai în anul 2017 prin MConnect au fost transmise cca 25 mln de mesaje între autoritățile publice.

HappyFamilies_1920x856_article_image

Un exemplu ilustrativ de serviciu public simplificat semnificativ cu ajutorul schimbului de date realizat prin MConnect este solicitarea indemnizațiilor pentru familii cu copii (indemnizația unică la naștere, indemnizațiile pentru îngrijire sau creștere a copilului până la 1.5/2/3 ani, indemnizația paternală) [3].

După completarea formularului, acest serviciu apelează MConnect, care extrage datele necesare despre copil și solicitant, verificând relația de rudenie dintre aceștia și o transmite CNAS-ului pentru înregistrare. Acest proces are loc în timp real, iar rezultatul aplicării este afișat imediat solicitantului.

Formularele respective erau mult mai complicate fără MConnect, implicând completarea a zeci de câmpuri, prezentarea a cel puțin 2 acte de stare civilă, buletin și certificate eliberate la locul de muncă și mai multe ore de muncă pierdute.

Ce facem mai departe?

Schimbul de date reprezintă un aspect multilateral și complex, care necesită efort continuu de dezvoltare și adaptare la schimbările tehnologice, legale și procedurale. La această etapă, Centrul de Guvernare Electronică așteaptă aprobarea de către Parlament a pachetului de legi privind schimbul de date şi interoperabilitatea în lectura a doua și lucrează la formalizarea regulamentelor și procedurilor de conectare și utilizare a platformei MConnect.

La fel, experții noștri lucrează la elaborarea așa-numitului catalog semantic – un sistem ce va simplifica procesul de solicitare a conectării sau modificării unui schimb de date existent în scopul digitizării solicitărilor de la beneficiari cu ajutorul semnăturii electronice.

O altă direcție de dezvoltare pentru schimburile de date este monitorizarea proactivă a schimburilor de date, astfel încât potențialele probleme de schimb de date să fie identificate și soluționate înainte ca acestea să fie semnalate de către beneficiari.

Va urma.

Referințe:

1. Hotărâre de Guvern Nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)
2. Hotărâre de Guvern Nr. 656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate

3. https://servicii.gov.md/ecnas

Autor:

Artur Reaboi,

Arhitect sisteme informaţionale,

Agenția de Guvernare Electronică

 

Tagged with:
Posted in e-government, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: